எப்படி பேச வேண்டும்!

எப்படி பேச வேண்டும்!

எப்படி பேச வேண்டும்! 

பெரியவர்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும், சிறியவர்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும், ஆசிரியர்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும், வீட்டிற்கு வரும் புதிய நபர்களுடன் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை கற்பிக்க வேண்டும்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?